ارسال به دوستان ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 273001

آیا فناوری از لحاظ ارزشی جهت دارد؟

هدف: هدف از نگارش این مقاله، پاسخ به این پرسش مهم بود که آیا فنّاوري ابزاري خنثی است یا جهت و بار ارزشی و اخلاقی دارد. روش: روش نگارش مقاله، تحلیل اسنادي است. براي پاسخ، ضمن ارائۀ تعریف مختار از فنّاوري و جهتداري، با ذکر چهار دلیل از طرفداران خنثی بودن فنّاوري(ابزارگرایان) و نقد ادلّۀ آنان(مثل پیت، مطهري، رحیم پور) به ادلّۀ طرفداران جهتدار بودن فنّاوري با شش گرایش متفاوت پرداخته شده است(مثل هایدگر، فینبرگ، نصر، پستمن، گلشنی، آیدي، وندپول، کروز، سروش و...). سپس ادلّۀ کسانی مثل ذاتگرایان و تعین گرایان را جبري و افراطی دانسته و در نهایت، با پذیرش سخن طرفداران تأثیر علوم پیشینی و فرهنگ در فنّاوري و پذیرش مشروط نظریۀ «وساطت فنّاوري» و «طرح کاربرد» فنّاوري، به موضعی میانه و معتدل میرسد. یافته ها و نتیجه گیري: نویسنده هم افراط ذاتگرایان را رد میکند و هم تفریط ابزارگرایان را و خود موضعی اصلاحی در بین آن دو اتخاذ میکند.


نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :