عبارت مورد جستجو   :  
  138رکورد در مدت زمان 0.046ثانیه
  پیامی که روحانی از برجام نشنید!
  یک تحلیلگر مسائل سیاسی از پیامی درباره برجام سخن گفت که رئیس جمهور آن را دریافت نکرد.
  17 شهریور 1398 12:37
  برخورد رهبر انقلاب با نخست وزیر ژاپن شیوه نرم شده برخورد پیامبر بود
  مدرس جنگ نرم بسیج اساتید استان اصفهان گفت: کفار پیمان شکنی کردند و پیامبر هم اعلام کردند که هیچ پیمانی با شما ندارم و مکّه را گرفتند؛ برخورد رهبر انقلاب با فرستاده امریکا شیوه نرم شده برخورد پیامبر است.
  18 تیر 1398 12:21
  اساتید دفاع مقدس سه نقش بسیار مهم در این بیانیه گام دوم دارند.
  مدرس جنگ نرم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از دیرباز و بخصوص بعد از جریان مشروطه، آرزوی ایران دوستان و روشنفکران این بود که مانند کشور های پیشرفته ای مثل ژاپن قدرت برنامه ریزی و طراحی چشم انداز در ایران وجود داشته باشد.
  23 اردیبهشت 1398 10:40
  رأی ایدئولوژیک – رأی اجتماعی
  تحلیلی از انتخاباتهای اخیر نشان می دهد که رأی آوری جریان ارزش و انقلابی معلول جمع سه علت اصلی زیر است: 1- جنبه های انقلابی و ایدِئولوژیک و ارزشی و اخلاقی نامزد یا نامزدهای موردنظر 2- سرمایه اجتماعی و نفوذ در بدنه مردم و توان همراه کردن قشر خاکستری 3- سرخوردگی مردم از جریان رقیب (این عامل سلبی بوده و فعلا از شرح آن خودداری میشود)
  7 اردیبهشت 1398 14:9
  خرید کتب دکتر مطیع
  خرید کتب دکتر مطیع از کتابفروشی فدک
  19 فروردین 1398 14:32
  تحلیلی کتابشناختی بر وضعیت مطالعات دین و فناوری
  در ماههـای اخیـر نخسـتین کتـاب تألیفـی در حـوزۀ مطالعـات دیـن و فنـاوری بـا عنـوان رابطۀ دیـن و فنـاوری بهقلـم حسـین مطیـع و از سـوی دانشـگاه معـارف اسـلامی منتشـر شـد. ایـن کتـاب از پنـج فصـل تشـکیل شدهاسـت: فصـل اول: بـا عنـوان کلیـات شـامل چیسـتی دیـن، چیسـتی فنـاوری، نسـبت فنـاوری بـا علـوم تجربـی، پیشفرضهـای فنـاوری و آثـار و لـوازم فنـاوری اسـت؛ فصـل دوم بـا عنـوان «موضع دیـن دربارۀ فنـاوری»، به این سـؤال پاسـخ میدهد کـه دیـن کدامیـک از پیشفرضهـای فلسـفی، اخلاقـی و روانـی فنـاوری را میپسـندد یـا طرد میکنـد؟ همچنیـن تأثیـر دیـن بر آثار و لـوازم فناوری چیسـت؟ در فصل سـوم با تأثیـر فناوری بـر دیـن آشـنا میشـویم کـه شـامل تأثیـر فنـاوری بـر معرفـت دینـی و رفتـار جامعـۀ دینـی اسـت؛ در فصـل چهـارم بـه بررسـی و نقـد آرای دیگـران پرداختـه میشـود؛ در فصـل پنجـم یـا نتیجهگیـری، بـه ایـن مـوارد توجـه شدهاسـت: رابطـۀ دیـن و فنـاوری در دورههـای تاریخی (ادبیـات موضـوع)، شـیوههای جلوگیـری از تکویـن تکنولوژیهـای مضـر بـه جوامـع اسـلامی و محیـط زیسـت، روشهـای حاکمشـدن جهانبینـی اسـلامی بـر برنامهریزیهـای تکنولوژیـک، و فنـاوری اسـلامی
  18 فروردین 1398 13:5
  نشست بصیرت افزایی ویژه حماسه ۹ دی به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه
  به مناسبت سالروز 9 دی ماه، روز بصیرت، جلسه ای با حضور دکتر حسین مطیع، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مدرس جنگ نرم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در روز چهارشنبه 12 دی ماه برگزار گردید.
  17 دی 1397 5:30
  ناگفته هایی از فتنه 88 و حماسه 9 دی
  لینک برنامه تلویزیونی گفتگ.ی هفته با موضوع حماسه 9 دی
  9 دی 1397 1:24
  غلبه بر درد و رنج در گرو هدفمند ساختن آن است
  درد و رنج انسان را آگاه و هوشیار می سازد
  3 دی 1397 14:21
  دردودلی با روحانیون دانشگاهی
  به بهانه27 آذر سالروز وحدت حوزه ودانشگاه /فقط روحانیون دانشگاهی واساتید معارف بخوانند!
  19 آذر 1397 0:55
  • تعداد رکوردها : 138