4رکورد در مدت زمان 0.218ثانیه
  جستجو برای :
  دلیل و عمومی ترین دلیل شیوع افسردگی و ناامیدی و اضطراب در انسانهای متمدن جهان و خصوصاً طبقه متوسط
  ، باید سعی کنند با طبقه متوسط جدید خیلی خوب آشنا شوند. طبقه متوسط جدید معلول ایران بعد از مشروطه هستند. البته توضیحات
  طبـقه متوسـط جـدیـد 19 اردیبهشت 1392 20:45
  به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی در طبـقه متوسـط جـدیـد؛ تأثیر این طبقه در گفتمان‌سازی نسل نو؛ بررسی شیوه طبـقه متوسـط جـدیـد می‌توان مردم را از جهاتی به پنج گروه یا طبقه اجتماعی تقسیم کرد: 1. مردم روستایی؛ 2. مردم شهری فقیر؛ 3
  ;ایم که آن را بر روی صفحه اصلی پایگاه مجازیمان هم گذاشتیم: 1. سیر فشرده که حدود 13 کتاب است؛ 2. سیر مختصر که حدود 30 کتاب
  • تعداد رکوردها : 4