2رکورد در مدت زمان 0.250ثانیه
    جستجو برای :
    با یکدیگر شوند: به این ترتیب که از میان 21 کاندیدای منتخب هر فهرست همگی بر 14 نفر اجماع نمایند و 3/1 باقیمانده یعنی 7 نفر
    • تعداد رکوردها : 2