تحلیلی کتابشناختی بر وضعیت مطالعات دین و فناوری

  در ماههـای اخیـر نخسـتین کتـاب تألیفـی در حـوزۀ مطالعـات دیـن و فنـاوری بـا عنـوان رابطۀ دیـن و فنـاوری بهقلـم حسـین مطیـع و از سـوی دانشـگاه معـارف اسـلامی منتشـر شـد. ایـن کتـاب از پنـج فصـل تشـکیل شدهاسـت: فصـل اول: بـا عنـوان کلیـات شـامل چیسـتی دیـن، چیسـتی فنـاوری، نسـبت فنـاوری بـا علـوم تجربـی، پیشفرضهـای فنـاوری و آثـار و لـوازم فنـاوری اسـت؛ فصـل دوم بـا عنـوان «موضع دیـن دربارۀ فنـاوری»، به این سـؤال پاسـخ میدهد کـه دیـن کدامیـک از پیشفرضهـای فلسـفی، اخلاقـی و روانـی فنـاوری را میپسـندد یـا طرد میکنـد؟ همچنیـن تأثیـر دیـن بر آثار و لـوازم فناوری چیسـت؟ در فصل سـوم با تأثیـر فناوری بـر دیـن آشـنا میشـویم کـه شـامل تأثیـر فنـاوری بـر معرفـت دینـی و رفتـار جامعـۀ دینـی اسـت؛ در فصـل چهـارم بـه بررسـی و نقـد آرای دیگـران پرداختـه میشـود؛ در فصـل پنجـم یـا نتیجهگیـری، بـه ایـن مـوارد توجـه شدهاسـت: رابطـۀ دیـن و فنـاوری در دورههـای تاریخی (ادبیـات موضـوع)، شـیوههای جلوگیـری از تکویـن تکنولوژیهـای مضـر بـه جوامـع اسـلامی و محیـط زیسـت، روشهـای حاکمشـدن جهانبینـی اسـلامی بـر برنامهریزیهـای تکنولوژیـک، و فنـاوری اسـلامی

  1398/1/18

  چرخش بزرگ تاریخ انقلاب 1

  تصور کنید که به شما خبری می رسد که یک نفر گردش فکری کرده و مواضع او عوض شده شاید خیلی تعجب نکنید، طبیعی است و زیاد این اتفاق در طول تاریخ افتاده است.

  1397/10/17

  نشست بصیرت افزایی ویژه حماسه ۹ دی به همت کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد میمه

  به مناسبت سالروز 9 دی ماه، روز بصیرت، جلسه ای با حضور دکتر حسین مطیع، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و مدرس جنگ نرم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان در روز چهارشنبه 12 دی ماه برگزار گردید.

  1397/10/17

  ناگفته هایی از فتنه 88 و حماسه 9 دی

  لینک برنامه تلویزیونی گفتگ.ی هفته با موضوع حماسه 9 دی

  1397/10/9

  غلبه بر درد و رنج در گرو هدفمند ساختن آن است

  درد و رنج انسان را آگاه و هوشیار می سازد

  1397/10/3

  دردودلی با روحانیون دانشگاهی

  به بهانه27 آذر سالروز وحدت حوزه ودانشگاه /فقط روحانیون دانشگاهی واساتید معارف بخوانند!

  1397/9/19

  خلود در عذاب (با مروري بر ديدگاه صدرالمتالهين)

  از موضوعات مهم در مساله معاد، خلود كفار در جهنم با توجه به رحمت بي پايان الاهي است كه از يك سو ظاهر آيات قرآن و روايات بر آن تصريح دارند و از سوي ديگر، ادله عقلي و مكاشفات عرفاني، ايده هايي ديگري را مطرح مي كنند. در اين مقاله، بعد از طرح اهم دلايل مخالفان و موافقان خواهيم ديد كه صدرالمتالهين ديدگاه خود را با طرح نظريه تغيير سرشت نوعي كافران، به سوي جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و عرفان معطوف كرده است. او در پايان با يك مكاشفه عرفاني اندكي به ديدگاه اهل خلود متمايل شده است؛ ليكن به نظر مي رسد هم راه عقل و هم راه عرفان در اين زمينه، امكان حل مشكل را ندارند و تنها بايد با تمسك به آيات و روايات مساله را حل كرد.

  1397/8/29

  روش شناسی حل مسئله انتظار بشر از دین

  یکی از مشکلات مبحث انتظار بشر از دین در کشور ما عدم تحریر محل نزاع و نپرداختن به راهکارهاست. از آنجا که شیوه و چگونگی یافتن پرسش مهم تر از پاسخ به آن است این مقاله می کوشد تا با نقد دو راهکاری که برای حل این مسئله (راهکار برون دینی و راهکار درون دینی) مطرح شده, خود راهکار سوم و جدیدی را پیشنهاد دهد. روش حل سوم مبتنی بر تقسیم انتظارات بشر به اولیه (برون دینی، پیشینی و گزارشگرانه) و ثانویه (درون دینی، پسینی. اصلاح گرانه) می باشد. به نظر نویسنده این راهکار کلیدی برای فیصله دادن به پاره ای از نزاع ها در این موضوع می باشد. در پایان با ارائه دو جدول به تفکیک دیدگاه های پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در موضوع فوق بر حسب ملاک مذکور طبقه بندی می شود.

  1397/8/29

  نگاهی دیگر به اسراء و معراج پیامبر اعظم (ص)

  در مورد معراج پیامبر(ص)، دیدگاهها و نظرات مختلفی بیان شده و ابهامات و سوالات مختلفی باقی مانده است...

  1397/8/28

  تقیه و نقش آن در انسجام اسلامی

  یکی از احکام اسلامی که به عنوان راهکار عقلانی و خرد پسند، مورد تأیید و توجه قرار گرفته است، «تقیه» می باشد.

  1397/8/15

  • تعداد رکوردها : 89